SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks.

Facebooklinkedinmail

Narvas Linnuse tänav 2 hoone 2. korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 313,8 m² järgmistel tingimustel:

• Kasutusala — toitlustuskoht.

• Üürilepingu kehtivusaeg — 10 aastat.

• Üüritasu alghind 1 650,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta eurodes).

• Kõrvalkulude maksmine, mille hulka kuuluvad kommunaalteenused, maamaks, muud kõrvalkulud ja maksud.

• Üüritasu maksmise kord:

— Alates üürilepingu sõlmimise kuupäevast kuni 30.09.2022.a vabastatakse üürnik üüritasu maksmisest;

— Perioodil 01.10.2022.a – 30.11.2022.a on üürnik kohustatud maksma 20% üüritasu suurusest;

— Perioodil 01.12.2022.a – 31.01.2023.a on üürnik kohustatud maksma 50% üüritasu suurusest;

— Perioodil 01.02.2023.a – 31.03.2023.a on üürnik kohustatud maksma 75% üüritasu suurusest.

• Alates 01.04.2023.a on kohustatud üürnik igakuiselt maksma üüritasu täies ulatuses.

• Osavõtutasu — 165,00 eurot.

• Tagatisraha — 1 650,00 eurot.

Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimine hiljemalt 01.09.2022.a.

Mitteeluruumide üürilepingu projektiga on võimalik tutvuda objektiga tutvumise ajal. Pakkumise esitamisega avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kinnitab pakkuja, et ta on tutvunud üürilepingu sisu ja tingimustega ning juhul, kui tema pakkumine tunnistatakse edukaks, nõustub vastava Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimisega nendel tingimustel.

Üürilepingu lisatingimused:

• lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine toitlustuskoha ruumidesse linnavara kasutaja kulul;

• üürnik kohustub avama toitlustuskoha klientide toitlustamiseks ja omama toitluskoha tegevuse teostamiseks kõik seadusega ettenähtud load ja litsentsid hiljemalt 01.11.2022.a.

• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele alates lepingu sõlmimisest;

• üürnik hüvitab SA-le Narva Linna Arendus üldkasutavate ruumide ja territooriumi haldamisega ja hooldamisega seostud kulud (üldkasutuses ruumide koristus, prügivedu, territooriumi ja ruumide videovalve, hoone tehniline valve, tehnosüsteemide hooldamist ja teenindamist ning ventilatsiooni, vesi, kanalisatsiooni, elektrikulud ja remont ning hooldus, muud hoolduskulud) alates lepingu sõlmimisest. Kulud arvestatakse lähtudes üürile antavate ruumide pinnalt proportsionaalselt rannahoone suletud netopinnale;

• toitlustuskoha disain peab vastama projektile «Narva Joaoru puhkeala ehitusprojekt. Põhiprojekti staadium. Sisearhitektuurne osa.» Disaini võib muuta tellides hoone arhitektilt Kalle Vellevoog uue lahenduse. (Toitlustuskoha disaini alaste küsimuste tekkimise korral pöörduda arhitekti Kalle Vellevoog poole, tel. 5067586).

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva linna ees.

Enampakkumine toimub 08.08.2022.a kell 14:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Kirjalikud pakkumused tuleb esitada SA Narva Linna Arendus aadressil Linnuse 2, Narva (II korrus), 20308 Narva, kuni 05.08.2022 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus märkides ümbrikule ainult vara aadressi ja pakkuja ärinimi.

Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 10:00-12:00 ja kell 14:00-16:00, leppides eelnevalt aja kokku Linnuse 2 Rannahoone haldusjuhiga Anatoli Ivanoviga tel. +372 53854113.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:

1. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes (ilma käibemaksuta), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;

2. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega ja esitatud Mitteeluruumide üürilepingu projektiga;

3. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on tutvunud mitteeluruumide seisundiga kohapeal ja Rannahoone suhtes tehtud ehitusaudititega ja pakkujal puuduvad pretensioonid mitteeluruumide seisundi kohta, mis võiksid olla üüritasu alandamise ega üürilepingu ülesütlemise pakkuja poolt aluseks.

4. Kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;

5. Kinnitus, et pakkujal on vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas;

5. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

6. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

SA Narva Linna Arendus kontrollib Eestis registreeritud füüsilisest isikutest ettevõtjate ja äriühingute registreerimist Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Juhul, kui pakkumus esitatakse välismaal registreeritud äriühingu poolt, siis peab pakkuja esitama äriühingu asukoha riigi pädeva asutuse poolt antud tõendi äriühingu registreeringu kohta ja dokumendid, mis kinnitavad, kes on äriühingu seaduslik esindaja.

Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga enampakkumuse päeval. SA Narva Linna Arendus kontrollib Eestis registreeritud pakkujal maksuvõla puudumist Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Välismaal registreeritud pakkuja esitab pakkuja asukoha riigi pädeva asutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta.

Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas. Pakkuja, esitades pakkumuse, esitab kinnituse, milles kirjutab lahti milliste toitlustamiskohtade tegevuste korraldamisega tegeleb pakkuja. Kinnitus peab sisaldama pakkuja kinnitust, et pakkuja on nõus sellega, et SA Narva Linna Arendus võib kinnituses määratud tegevuskogemuse kontrollimiseks küsida kolmandatest isikutest (sh Veterinaarametist, pakkuja üürileandjalt jne) andmete esitamist, mis võimaldavad SA-l Narva Linna Arendus kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid tegevuskogemuse olemasolu kohta.

Pakkuja esitab kinnitust, et pakkuja on võimeline täitma üürilepingust tulenevaid kohustusi, mh tegeleda toitlustamiskoha tegevuse korraldamisega. Eestis registreeritud pakkujate puhul võib SA Narva Linna Arendus kontrollida pakkuja majandusliku tausta Äriregistri teabesüsteemi või teiste andmebaaside kaudu.

Välismaal registreeritud pakkuja puhul on pakkuja kohustatud koos pakkumusega esitama pakkuja majandusaasta aruanded 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate eest.

Juhul, kui SA Narva Linna Arendus seisukohalt on pakkuja majanduslik taust ebapiisav selleks, et täita üürilepingust tulenevate kohustuste täitmist, võib SA Narva Linna Arendus lükata pakkumuse kõrvale või alternatiivselt nõuda pakkuja seadusliku esindaja/esindajate ja/või tegeliku kasusaaja poolt käenduse andmist. Käendusega peavad olema tagatud üürilepingust tulenevad pakkuja kohustused. Käendajaks võib olla üksnes füüsiline isik, kellel on elamisõigus Eestis ja kelle majanduslik taust on SA Narva Linna Arenduse hinnangul piisav selleks, et käendusega oleksid tagatud üürilepingust tulenevate kohustuste täitmine pakkuja poolt. Juhul, kui käendus jääb SA Narva Linna Arendus poolt määratud tähtajaks esitamata, lükatakse pakkumus kõrvale.

Pakkumus kirjutatakse alla pakkuja seadusliku esindaja poolt. Juhul, kui pakkumus esitatakse lepingulise esindaja poolt, siis lisatakse pakkumuse juurde pakkuja seadusliku esindaja poolt antud volikiri.

Kuulutuses määratud ehitusaudititega ja mitteeluruumide seisundiga on võimalik tutvuda kohapeal tööpäeviti 10:00 kuni 16:00 leppides eelnevalt kokku paikvaatluse aja Linnuse 2 Rannahoone haldusjuhiga Anatoli Ivanoviga tel. +372 53854113.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a-le EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 05.08.2022. a. kell 16.00.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül tunnistati enampakkumine nurjunuks või kelle pakkumus oli tunnistatud edukaks, kuid pakkuja ei sõlmi üürilepingu hiljemalt 01.09.2022.a.

Osavõtutasu ei tagastata. Küsimuste tekkimise korral ning ruumide ülevaatamise aja kokkuleppimiseks palume pöörduda Rannahoone Linnuse 2 haldusjuhi Anatoli Ivanovi poole tel. +372 53854113 või Sofja Homjakova poole  + 372 56607779.

RANNAHOONE / ПЛЯЖНОЕ ЗДАНИЕ

Facebooklinkedinmail

RANNAHOONE RENTIMINE (2 KORRUS) / АРЕНДА ПЛЯЖНОГО ЗДАНИЯ (2 ЭТАЖ)

SAALI PINDALA 218,3 m2 / ПЛОЩАДЬ ЗАЛА 218,3 м2

  Hind
Ärikliendid (AS, OÜ jne)​​​​​

Юридические лица (AS, OÜ и тд)
200 EUR/ päev, день  

25,00 EUR/ tund, час
Mittetulundusühingud, riigi- ja linnaorganisatsioonid ja ​
füüsilised isikud​​​​​​  

Недоходные объединения, государственные и городские учреждения и физические лица
100 EUR/ päev, день  

15 EUR/ tund, час
Spordiga tegelemiseks (aeroobika, tantsud, jne)

Для занятий спортом (аэробика, танцы и тд)  
Kuni kella / До 12.00 ​​​

1 tund/час ​​7.00 EUR

Kuni kella 12.00 (ilma riietus- ja dušširuumita) / До 12:00 (без раздевалок и душевых)   ​​

1 tund/час ​​6.00 EUR  

Kella 12.00 kuni 21:30 / C 12:00 – 21:30 ​​​​​  

1 tund/час ​​12.00 EUR

Kella 12.00 kuni 21.30 (ilma riietus- ja dušširuumita) ​/ С 12:00 – 21:30 (без раздевалок и душевых)  

1 tund ​​10.00 EUR    

Подарочные карты

Facebooklinkedinmail

Дорогие друзья!

В Пляжном здании в наличии есть подарочные карты номиналом 5; 10; 15; 20 евро – на них можно приобрети как абонемент в Тренажерный зал на Липовой ямке, так и оплатить велопрокат. Также можно приобрести подарочную карту стоимостью 24 евро для 8 посещений тренажёрного зала.

Ваши родственники и друзья будут благодарны получить в подарок на Рождество или Новый год подарочную карту от SA Narva Linna Arendus, которую можно будет использовать в течение всего 2021 года! Подарочную карту можно обменять на:

Месячный абонемент (9:00-21:00) — 30 евро/ льготный 15 евро.

Дневной месячный абонемент (9:00-15:00) — 20 евро/ льготный 10 евро.

Трёхмесячный абонемент — 75 евро/ льготный 37 евро.

Трёхмесячный дневной абонемент 50 евро/ льготный 25 евро.

Годовой абонемент 300 евро льготный 150 евро.

Льгота предоставляется ученикам школ, учителям, учителям детских садов, многодетным родителям, студентам, пенсионерам, людям с картой по трудоспособности.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться к контактному лицу Анатолию Иванову, тел. 53854113 или пишите нам на мессенджер или narvalinnaarendus@gmail.com.

В преддверии наступающих рождественских праздников и Нового года SA Narva Linna Arendus желает вам счастья, успехов, позитива, мотивации для самосовершенствования, а также морального и материального благополучия!

Двигайтесь вместе с нами на тропах здоровья Ореховой горке и на Липовой ямке!

Надеемся на успешное сотрудничество!

Аренда зала на 2 этаже пляжного здания в Липовой ямке! / Joaoru rannahoone 2 korruse saali rentimise võimalus!

Facebooklinkedinmail

Решением совета SA Narva Linna Arendus от 18.06.2020 установлены следующие цены на использование зала, общей площадью 218,3 м², расположенного на 2 этаже Пляжного здания на Липовой ямке:

Для организации мероприятий и семинаров:

Предприятия (AS, OÜ и т.д.)​​​​ 500 EUR/день, 80 EUR/час

Некоммерческие, государственные,
городские учреждения и физические лица ​​250 EUR/день, 50 EUR/час
Для занятий спортом (аэробика, танцы и т.п.):

До 12.00 часов ​​​​​​1 час ​​8.00
До 12.00 часов (без раздевалок и душевых) ​​1 час ​​7.00
С 12.00 часов до 21.30 ​​​​​1 час​​13.00
С 12.00 часов до 21.30 (без раздевалок и душевых) ​1 час ​​11.00

Цены содержат налог с оборота.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

SA Narva Linna Arenduse nõukogu 18.06.2020.a otsusega on kehtestatud järgmised hinnad saali üldpinnaga 218,3 m², asukohaga Joaoru Rannahoone 2.korrus kasutamiseks:
Ürituste — ja seminaride korraldamiseks!
Ärikliendid (AS, OÜ jne)​​​​​500 EUR/päev, 80 EUR/tund

Mittetulundusühingud, riigi- ja linnaorganisatsioonid ja ​
füüsilised isikud​​​​​​ 250 EUR/päev, 50 EUR/tund
Spordiga tegelemiseks (aeroobika, tantsud, jne):

Kuni kella 12.00 ​​​​​​1 tund ​​8.00
Kuni kella 12.00 (ilma riietus- ja dušširuumita) ​​1 tund ​​7.00
Kella 12.00 kuni 21.30 ​​​​​1 tund ​​13.00
Kella 12.00 kuni 21.30 (ilma riietus- ja dušširuumita) ​1 tund ​​11.00

Hinnad määratud koos KM-ga.

IMG_5078 IMG_5039 IMG_5010 IMG_5008 IMG_5007

Аренда зала на 2 этаже пляжного здания в Липовой ямке! / Joaoru rannahoone 2 korruse saali rentimise võimalus!

Facebooklinkedinmail

Ув. Клиенты.

В период 01.10.2019 — 31.12.2019 SA Narva Linna Arendus сдает в аренду зал для банкетов, свадеб, корпоративов или любых других мероприятий и праздников на 2 этаже пляжного зданиа в Липовой ямке по адресу Linnuse 2, Narva. Помещения зала находятся в живописном месте откуда открывается знаменитый пятикроновый вид на две крепости. К вашим услугам зал площадью 218m2 где при желании можно разместить до 100 человек плюс подсобные помещения 96m2 где можно разместить катеринг, гардероб и другое оборудование.

Цена аренды:

Для юридических лиц 800EUR/день (09:00 — 00:00), 100EUR/час (09:00 — 00:00)

Для недоходных организаций, городских организаций и физических лиц 400EUR/день (09:00 — 00:00), 50EUR/час (09:00 — 00:00)

Цены включают НСО.

По вопросам бронирования и для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону +372 53854113 или по емайлу narvalinnaarendus@gmail.com


 

LP Kliendid.

Perioodil 01.10.2019 — 31.12.2019 SA Narva Linna Arendus annab rendile banketi-, pulma-, firmapidude või muude sündmuste ja pidustuste jaoks saali Joaoru rannahoone 2 korrusel aadressil Linnuse 2, Narva. Saal asub maalilises kohas, kust avaneb kuulus viiekroonine vaade kahele kindlusele. Teie teenistuses on 218m2 saal, kuhu mahub kuni 100 inimest, lisaks 96m2 majapidamisruumid, kuhu saab paigutada cateringi, garderoobi ja muu inventari.

Rendihind:

Juriidilistele isikutele 800EUR / päev (09:00 — 00:00), 100EUR / tund (09:00 — 00:00)

Mittetulundusühingutele, linnaorganisatsioonidele ja füüsilistele isikutele 400EUR / päev (09:00 — 00:00), 50EUR / tund (09:00 — 00:00)

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Broneerimiseks ja lisateabe saamiseks helistage telefonil +372 53854113 või kirjutage e-posti aadressile narvalinnaarendus@gmail.com

Описание

Facebooklinkedinmail

Рисунок1

Joaoru puhkeala (Зона отдыха Йоаорг) или в простонародье Липовая ямка излюбленное место жителей города Нарва и туристов для проведения свободного времени и занятий спортом как на открытом воздухе так и внутри пляжного здания которое является центральным местом всей зоны отдыха, которая занимает территорию почти 18 гектар.
Рисунок10
В зоне отдыха Йоаорг располагается двухэтажное многофункциональное здание, на первом этаже которого находятся: тренажерный зал, раздевалки вместе с туалетами и саунами как для клиентов тренажерного зала так и для отдыхающих на пляже, прокат велосипедов и спортинвентаря, детский уголок и велосипедная секция спортивного клуба «Energia».
Рисунок3

За дополнительной информацией по зоне отдыха Йоаорг вы можете связатся с нами:

Anatoli Ivanov
Joaoru rannahoone (Linnuse 2, Narva)
ja (Raja 5, Narva) territooriumi haldusjuht
anatoli.ivanov@nla.ee
+372 53854113
+372 3599000