SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks.

By | 12.07.2022
Facebooklinkedinmail

Narvas Linnuse tänav 2 hoone 2. korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 313,8 m² järgmistel tingimustel:

• Kasutusala — toitlustuskoht.

• Üürilepingu kehtivusaeg — 10 aastat.

• Üüritasu alghind 1 650,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta eurodes).

• Kõrvalkulude maksmine, mille hulka kuuluvad kommunaalteenused, maamaks, muud kõrvalkulud ja maksud.

• Üüritasu maksmise kord:

— Alates üürilepingu sõlmimise kuupäevast kuni 30.09.2022.a vabastatakse üürnik üüritasu maksmisest;

— Perioodil 01.10.2022.a – 30.11.2022.a on üürnik kohustatud maksma 20% üüritasu suurusest;

— Perioodil 01.12.2022.a – 31.01.2023.a on üürnik kohustatud maksma 50% üüritasu suurusest;

— Perioodil 01.02.2023.a – 31.03.2023.a on üürnik kohustatud maksma 75% üüritasu suurusest.

• Alates 01.04.2023.a on kohustatud üürnik igakuiselt maksma üüritasu täies ulatuses.

• Osavõtutasu — 165,00 eurot.

• Tagatisraha — 1 650,00 eurot.

Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimine hiljemalt 01.09.2022.a.

Mitteeluruumide üürilepingu projektiga on võimalik tutvuda objektiga tutvumise ajal. Pakkumise esitamisega avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kinnitab pakkuja, et ta on tutvunud üürilepingu sisu ja tingimustega ning juhul, kui tema pakkumine tunnistatakse edukaks, nõustub vastava Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimisega nendel tingimustel.

Üürilepingu lisatingimused:

• lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine toitlustuskoha ruumidesse linnavara kasutaja kulul;

• üürnik kohustub avama toitlustuskoha klientide toitlustamiseks ja omama toitluskoha tegevuse teostamiseks kõik seadusega ettenähtud load ja litsentsid hiljemalt 01.11.2022.a.

• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele alates lepingu sõlmimisest;

• üürnik hüvitab SA-le Narva Linna Arendus üldkasutavate ruumide ja territooriumi haldamisega ja hooldamisega seostud kulud (üldkasutuses ruumide koristus, prügivedu, territooriumi ja ruumide videovalve, hoone tehniline valve, tehnosüsteemide hooldamist ja teenindamist ning ventilatsiooni, vesi, kanalisatsiooni, elektrikulud ja remont ning hooldus, muud hoolduskulud) alates lepingu sõlmimisest. Kulud arvestatakse lähtudes üürile antavate ruumide pinnalt proportsionaalselt rannahoone suletud netopinnale;

• toitlustuskoha disain peab vastama projektile «Narva Joaoru puhkeala ehitusprojekt. Põhiprojekti staadium. Sisearhitektuurne osa.» Disaini võib muuta tellides hoone arhitektilt Kalle Vellevoog uue lahenduse. (Toitlustuskoha disaini alaste küsimuste tekkimise korral pöörduda arhitekti Kalle Vellevoog poole, tel. 5067586).

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva linna ees.

Enampakkumine toimub 08.08.2022.a kell 14:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Kirjalikud pakkumused tuleb esitada SA Narva Linna Arendus aadressil Linnuse 2, Narva (II korrus), 20308 Narva, kuni 05.08.2022 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus märkides ümbrikule ainult vara aadressi ja pakkuja ärinimi.

Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 10:00-12:00 ja kell 14:00-16:00, leppides eelnevalt aja kokku Linnuse 2 Rannahoone haldusjuhiga Anatoli Ivanoviga tel. +372 53854113.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:

1. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes (ilma käibemaksuta), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;

2. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega ja esitatud Mitteeluruumide üürilepingu projektiga;

3. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on tutvunud mitteeluruumide seisundiga kohapeal ja Rannahoone suhtes tehtud ehitusaudititega ja pakkujal puuduvad pretensioonid mitteeluruumide seisundi kohta, mis võiksid olla üüritasu alandamise ega üürilepingu ülesütlemise pakkuja poolt aluseks.

4. Kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;

5. Kinnitus, et pakkujal on vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas;

5. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

6. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

SA Narva Linna Arendus kontrollib Eestis registreeritud füüsilisest isikutest ettevõtjate ja äriühingute registreerimist Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Juhul, kui pakkumus esitatakse välismaal registreeritud äriühingu poolt, siis peab pakkuja esitama äriühingu asukoha riigi pädeva asutuse poolt antud tõendi äriühingu registreeringu kohta ja dokumendid, mis kinnitavad, kes on äriühingu seaduslik esindaja.

Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga enampakkumuse päeval. SA Narva Linna Arendus kontrollib Eestis registreeritud pakkujal maksuvõla puudumist Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Välismaal registreeritud pakkuja esitab pakkuja asukoha riigi pädeva asutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta.

Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas. Pakkuja, esitades pakkumuse, esitab kinnituse, milles kirjutab lahti milliste toitlustamiskohtade tegevuste korraldamisega tegeleb pakkuja. Kinnitus peab sisaldama pakkuja kinnitust, et pakkuja on nõus sellega, et SA Narva Linna Arendus võib kinnituses määratud tegevuskogemuse kontrollimiseks küsida kolmandatest isikutest (sh Veterinaarametist, pakkuja üürileandjalt jne) andmete esitamist, mis võimaldavad SA-l Narva Linna Arendus kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid tegevuskogemuse olemasolu kohta.

Pakkuja esitab kinnitust, et pakkuja on võimeline täitma üürilepingust tulenevaid kohustusi, mh tegeleda toitlustamiskoha tegevuse korraldamisega. Eestis registreeritud pakkujate puhul võib SA Narva Linna Arendus kontrollida pakkuja majandusliku tausta Äriregistri teabesüsteemi või teiste andmebaaside kaudu.

Välismaal registreeritud pakkuja puhul on pakkuja kohustatud koos pakkumusega esitama pakkuja majandusaasta aruanded 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate eest.

Juhul, kui SA Narva Linna Arendus seisukohalt on pakkuja majanduslik taust ebapiisav selleks, et täita üürilepingust tulenevate kohustuste täitmist, võib SA Narva Linna Arendus lükata pakkumuse kõrvale või alternatiivselt nõuda pakkuja seadusliku esindaja/esindajate ja/või tegeliku kasusaaja poolt käenduse andmist. Käendusega peavad olema tagatud üürilepingust tulenevad pakkuja kohustused. Käendajaks võib olla üksnes füüsiline isik, kellel on elamisõigus Eestis ja kelle majanduslik taust on SA Narva Linna Arenduse hinnangul piisav selleks, et käendusega oleksid tagatud üürilepingust tulenevate kohustuste täitmine pakkuja poolt. Juhul, kui käendus jääb SA Narva Linna Arendus poolt määratud tähtajaks esitamata, lükatakse pakkumus kõrvale.

Pakkumus kirjutatakse alla pakkuja seadusliku esindaja poolt. Juhul, kui pakkumus esitatakse lepingulise esindaja poolt, siis lisatakse pakkumuse juurde pakkuja seadusliku esindaja poolt antud volikiri.

Kuulutuses määratud ehitusaudititega ja mitteeluruumide seisundiga on võimalik tutvuda kohapeal tööpäeviti 10:00 kuni 16:00 leppides eelnevalt kokku paikvaatluse aja Linnuse 2 Rannahoone haldusjuhiga Anatoli Ivanoviga tel. +372 53854113.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a-le EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 05.08.2022. a. kell 16.00.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül tunnistati enampakkumine nurjunuks või kelle pakkumus oli tunnistatud edukaks, kuid pakkuja ei sõlmi üürilepingu hiljemalt 01.09.2022.a.

Osavõtutasu ei tagastata. Küsimuste tekkimise korral ning ruumide ülevaatamise aja kokkuleppimiseks palume pöörduda Rannahoone Linnuse 2 haldusjuhi Anatoli Ivanovi poole tel. +372 53854113 või Sofja Homjakova poole  + 372 56607779.