Konkurss „Äkkeküla Seikluspark“. Еsitada pakkumine hiljemalt 15.02.2016

Facebooklinkedinmail

11

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja konkursi Äkkeküla Seikluspargi rajamise ja väljaarendamise operaatori-investori leidmiseks.

Äkkeküla Seikluspark planeeritakse rajada maa-alal Jalgrattatee 8, mille pindala moodustab u 5500 m2.

Operaator-investor kohustub oma kulul rajama, hooldama ja opereerima Seikluspargis toimuvaid tegevusi ja pakkuma teenuseid linnaelanikele vastavalt väljaõpetatud personaliga, tagades külastajate ohutuse.
Operaator kohustub eelnevalt kooskõlastama oma tegevused õigusaktidega ettenähtud korras riiklike ja kohalike omavalitsuse vastavate ametite ja institutsioonidega.

Maa-ala antakse investori kasutusse kuni 5 aastaks konkursiga sätestatud renditasu eest.

Palume Teil esitada pakkumine koos seikluspargi kavandatud investeeringute mahuga ja renditasu suurusega maa-ala kasutamise eest.
Operaator peab kinnitama, et vastab seoses antud tegevusega kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele ja on võimeline alustama tegevust 2016.a suvel.

Esitatud pakkumised hinnatakse alljärgnevalt tingimustel osakaaluga:

Tingimus Osakaal
Kavandatud investeeringute maht (eurodes) 60%
Renditasu suurus 40%

Palume esitada Teie-poolne pakkumine hiljemalt 15.02.2016.a.,
e-posti teel: info@nla.ee.

Täiendava informatsiooni saamiseks ja vastava maa-ala asukoha kaardi saamiseks palume pöörduda info@nla.ee.

Конкурс «Парк приключений Äkkeküla». Предоставление заявок до 15.02.2016

Facebooklinkedinmail

11

SA Narva Linna Arendus объявляет конкурс на поиск оператора-инвестора по созданию и развитию парка приключений на территории Äkkeküla.
Планируется организовать парк площадью около 5500 m2 на земельном участке Jalgrattatee 8, Нарва.

Оператор-инвестор обязуется за свой счет организовать и обслуживать парк приключений, а также оперировать его деятельностью при помощи обученного персонала, тем самым обеспечивая безопасность посетителей.
Оператор обязуется предварительно согласовывать свои действия с соответствующими государственными институтами и департаментами местного самоуправления в установленном правовыми актами порядке.

Участок передается в пользование инвестору сроком до 5 лет за установленную конкурсом арендную плату.

Просим предоставить Ваше предложение, указав планируемый объем инвестиций в развитие парка приключений и размер арендной платы за пользование участком. Оператор также должен подтвердить, что отвечает установленным соответствующими правовыми актами требованиям, необходимым для организации данной деятельности и готов начать свою деятельность летом 2016 года.

Предоставленные предложения оцениваются согласно следующим критериям:

Критерий (евро) % оценки
Планируемый объем инвестиций 60%
Размер арендной платы 40%

Просим предоставить Ваше предложение не позднее 15.02.2016,
по эл. почте: info@nla.ee.

Для получения дополнительной информации о конкурсе и карты месторасположения земельного участка просим обращаться info@nla.ee.