Письменные публичные торги на право найма имущества / Avalik kirjalik enampakkumine vara üürile andmiseks

By | 07.05.2020
Facebooklinkedinmail

toitlustuskioski asukoht

SA Narva Linna Arendus объявляет.
ПИСЬМЕННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ПРАВО НАЙМА ИМУЩЕСТВА:

Земельный участок общей площадью 100 м², расположенного по адресу Väike-Äkke, Narva, на следующих условиях:

• сфера использования – точка общественного питания (авто-трейлер/catering);
• срок договора найма – 2 года;
• наемная плата – 40,00 евро (без учета НСО) в месяц;
• оплата электричества на основании показаний электросчетчика;
• уборка близлежащей к точке общественного питания территории и вывоз мусора за счёт Нанимателя;
• перед открытием точки общественного питания Наниматель обязуется оповестить Наймодателя о получении всех необходимых разрешений и согласований согласно требованиям Закона о пищевой продукции и Закона о торговой деятельности;
• Наниматель обязуется предварительно согласовать внешний вид точки общественного питания с Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской городской управы.
• заключение договора найма в течение одного месяца с момента утверждения победителем.
• Плата за участие в торгах – 50,00 евро.
• Сумма гарантийного взноса – 120,00 евро.

В письменных публичных торгах имеют право участвовать физические лица-предприниматели и юридические лица, не имеющие задолженности перед городом Нарва и Налогово-Таможенным Департаментом.

Торги проводятся 03.06.2020 г. в 14.00 в конференц-зале Пляжного здания по адресу: Линнусе 2, г. Нарва.

Для участия в письменных публичных торгах секретарю SA Narva Linna Arendus по адресу Линнусе 2, 2-й этаж, 20308 Нарва, до 16:00 часов 2 июня 2020 г. необходимо представить в закрытом конверте предложение, на конверте указывается только адрес имущества (Väike-Äkke, Narva).

Предложения можно представлять по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

К предложению должны быть приложены подтверждение согласия со всеми условиями торгов и нижеперечисленные документы:
1. В отдельном закрытом конверте указанная словами и цифрами стоимость наемной платы без учета НСО в месяц.
2. В случае участия юридического лица — копия регистрационной карты и копия документа, удостоверяющего личность, а также доверенность, подтверждающая право представительства, если в конкурсе участвует лицо, не внесенное в регистрационную карту в качестве члена правления, и копия документа, удостоверяющего личность представителя;
3. В случае участия физического лица-предпринимателя, зарегистрированного в коммерческом регистре — копия регистрационной карты, копия документа, удостоверяющего личность, а в случае представительства – нотариально оформленная доверенность, подтверждающая право представительства, и копия документа, удостоверяющего личность представителя;
4. Подтверждение об отсутствии задолженности перед городом Нарва и Налогово-Таможенным Департаментом.
5. Копии платежных поручений о внесении гарантийной суммы и платы за участие в торгах.
6. Номер расчётного счёта, наименование его собственника и банка для возврата гарантийной суммы не выигравшим участникам торгов.

Плата за участие в торгах и залоговая сумма должны поступить на расчетный счет SA Narva Linna Arendus nr EE432200221049605368, AS SEB Pank, не позднее 02.06.2020 г. 15:00.
Победителю торгов гарантийный взнос засчитывается в наемную плату. Остальным участникам гарантийный взнос возвращается в течение 15 календарных дней после утверждения советом SA Narva Linna Arendus результатов торгов. Гарантийный взнос не возвращается тем участникам, по вине которых торги признаны неудачными.
Плата за участие в торгах не возвращается.

Зона, в которой может располагаться точка питания, отмечена красным цветом на плане.

В случае возникновения вопросов обращаться к Анатолию Иванову тел. +372 53854113, Владимиру Вшивцеву тел. +372 53485279 или Софье Хомяковой тел. +372 56607779.

———————————————-

Narva Linna Arendus kuulutab välja

Avaliku kirjaliku enampakkumise vara üürile andmiseks:


Maa-ala, üldpindalaga 100 м², asukohaga Väike-Äkke, Narva, järgmistel tingimustel:

• Kasutusala – toitlustuskoht (toitlustus autotreiler/ catering).
• Üürilepingu kehtivusaeg – 2 aastat.
• Üüritasu alghind — 40,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta).
• Elektri maksmine elektrienergia arvesti näidu alusel.
• Toitlustuskoha kõrval asuva territooriumi korrashoidmine ja prügiveo teostamine üürniku kulul.
• Enne toitlustuskoha avamist kohustub üürnik teavitama üürileandjat kõikide vajalike lubade ja kooskõlastuste kättesaamisest vastavalt Toiduseaduse ja Kaubandustegevuse seaduse nõuetele.
• Üürnik kohustub eelnevalt kooskõlastada toitlustuskoha välimust Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga.
• Üürilepingu sõlmimine ühe kuu jooksul alates enampakkumise võitja kinnitamise hetkest.
• Osavõtutasu — 50,00 eurot.
• Tagatisraha — 120,00 eurot.

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva Linna ning Maksu-ja Tolliameti ees.

Enampakkumine toimub 03.06.2020.a kell 14:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada SA Narva Linna Arendus sekretärile asukohaga Linnuse 2, Narva (II korrus), 20308 Narva, kuni 02.06.2020 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi (Väike-Äkke, Narva).

Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes (ilma käibemaksuta), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
2. Juriidilisel isikul — registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. Füüsilisest isikust ettevõtjal registreeritud äriregistris — registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
4. Narva Linna ning Maksu-ja Tolliameti tõiendid võlgnevuse puudumise kohta;
5. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
6. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a nr EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 02.06.2020. a. kell 15:00.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Toitlustuskoha võimalik asukoht on märgistatud punase värviga plaanil.

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda Rannahoone Linnuse 2 haldusjuhi Anatoli Ivanovi poole tel. +372 53854113, Äkkeküla projektijuhi Vladimir Všivtsevi poole +372 53485279 või Sofja Homjakova poole + 372 56607779.